RAJALEIDJA KESKUS ON ABIKS LAPSE KOOLIKÜPSUSE HINDAMISEL

11:14 e.l. Teated

RAJALEIDJA KESKUS ON ABIKS LAPSE KOOLIKÜPSUSE HINDAMISEL
Ave Ojasalu – Ida-Virumaa Rajaleidja keskuse eripedagoog

On saabumas kevad ja üsna paljudes kodudes vaetakse lapse kooli minemise küsimusi. Koolitee alustamine on lapsele suur muutus ja on eriti oluline, et lapsed oleksid kooliküpsed.

KOOLI ÕIGEL AJAL

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi on koolikohustuslik isik, kes on saanud enne käesoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks. Enamik seitsmeaastastest on kooliküpsed. Kui lapsega tegelevad täiskasvanud (lapsevanemad, õpetajad) on märganud, et lapsele tekitab raskusi näiteks tähtede ja numbrite õppimine, puudub huvi õpitegevusteks või on raskusi enesekontrolli ja käitumisega, võib tekkida mitmeid küsimusi. Kas laps on ikka kooliküps? Kas ta saab koolis hakkama? On see lapse eripära? Need on õigustatud küsimused ning siis võib pöörduda koolivalmiduse hindamiseks Ida-Virumaa Rajaleidja keskusesse.

Kui vanemad ja õpetajad on ühte meelt ning leiavad, et kooli on veel vara minna, siis tuleb kindlasti pöörduda Rajaleidja keskusesse nõustamiskomisjoni poole koolipikenduse saamiseks.

KOOLI HILJEM EHK KOOLIPIKENDUS

Kui laps pole saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib nõustamiskomisjoni soovitusel asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem. Sotsiaalministri määruse „Koolikohustuse edasilükkamise taotluse esitamise ja rahuldamise kord“ alusel saab vanem (eestkostja) nõustamiskomisjonile esitada avalduse/taotluse alates jooksva aasta 1. märtsist kuni 1. augustini. Lõpliku otsuse lapse koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta peab nõustamiskomisjon tegema hiljemalt 31. augustiks ning teavitama sellest kirjalikult lapse elukohajärgset valla- või linnavalitsust ning vanemat (eestkostjat). Tasub eraldi märkida, et koolikohustuse täitmise edasilükkamise taotlus rahuldatakse vaid sel juhul, kui lapsevanem (eestkostja) tagab lapse alushariduse omandamise lasteaias kuni kooliminekuni.

Enne koolipikenduse soovituse andmist kaalutakse võimalust, et laps alustab kooliteed, kuid talle rakendatakse koheselt vajalikud tugimeetmed ja/või sobiv õppekava.

KOOLI NOOREMALT

Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele on koolikohustuslikust east nooremal lapsel võimalus alustada põhihariduse omandamist elukohajärgses koolis, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus on hinnanud lapse koolivalmidust. Lapsevanem teavitab valla- või linnavalitsust õppima asumise soovist enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab valla- või linnavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võib elukohajärgne kool võtta selle lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis.

Siinkohal on vajalik rõhutada, et eriti oluline dokument kooli minekul on lapse koolivalmiduskaart, mis koostatakse lasteaias igale kooliks valmistuvale lapsele. Lasteaiaõpetajad on märkinud kaarti lapse tugevad ja arendamist vajavad küljed ning andnud ka konkreetselt sõnastatud hinnangu lapse kooliküpsuse kohta. Kui kooli hakkab minema koolikohustuslikust east noorem laps, siis on tema jaoks ka kindlasti vajalik koostada koolivalmiduskaart, kus kajastub hinnang kooliküpsuse kohta. Kui lasteaias on hinnatud laps kooliküpseks, siis vastava infoga koolivalmiduskaardil võetakse laps kooli vastu. Aeg-ajalt tekib koolis näiteks ettevalmistusrühmas probleeme lastega, keda lasteaias on hinnatud kooliküpseteks, kuid pedagoogide hinnangul mitte. Selliste erimeelsuste korral on soovitav suunata lapsevanem Rajaleidja keskusesse lapse koolivalmiduse hindamiseks. Samuti peavad Rajaleidja keskusesse pöörduma kõik lapsed, kes pole lasteaias käinud ning keda soovitakse nooremalt kooli panna.

Lisame nõustamiskomisjoni jaoks vajalike dokumentide loetelu:

  1. lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) koopia;

  2. lapsevanema (eestkostja) isikut tõendava dokumendi koopia;

  3. koolieelses lasteasutuses käiva lapse koolivalmiduskaart (või individuaalse arengu jälgimise kaart);

  4. perearsti või eriarsti või muu spetsialisti hinnang, kui see on vajalik haridusliku erivajaduse täpsustamiseks;

  5. rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia.

 

Ida-Virumaa Rajaleidja keskus Jõhvis
Keskväljak 4 (Kaubanduskeskus Tsentraal, 3. korrus)
telefon 5886 0704

Ida-Virumaa Rajaleidja keskus Narvas
Kerese 3 (Kerese keskus, 2. korrus)
telefon 5886 0708

koduleht rajaleidja.ee/idavirumaa
e-post idavirumaa@rajaleidja.ee

Oleme avatud
E-N 9.00-18.00
R 9.00-15.30
Kokkuleppel on nõustamine võimalik ka muudel aegadel